Журнал «Россия и Китай» издается в рамках проекта «Евразийское иллюстрированное обозрение».

Русские имена по-китайски

Перевод на китайский русских имен

 

Мужские имена

Женские имена

Александр

阿里山德

ā lǐshān dé

Александра

阿里山德拉

ā lǐ shān dé lā

Саша

sà shā

Саша

sà shā

Алексей

阿列克塞

ā liè kè sāi

Алёна

阿列娜

ā liè nà

Лёша

廖莎

liáo shā

Алиса

爱丽丝

ài lì sī

Анатолий

纳托

ā nà tuō lì

Алла

阿拉

ā lā

Толя

托利

tuō lì yà

Анастасия

阿娜斯塔西

ā nà sī tǎ xī yà

Андрей

安德烈

ān dé liè

Настя

娜斯佳

nà sī jiā

Антон

ān dōng

Анна

安娜

ān nà

Артём

ā ěr qiáo mǔ

Аня

阿尼

ā ní yà

Артур

ā ěr tú ěr 

Анжела

ān rè lā

Борис

博里斯

bó lì sī

Валентина

伦蒂

wǎ lún dì nà

Боря

博里

bó lì yà

Валя

瓦莉

wǎ lì yà

Вадим

瓦迪姆

wǎ dí mǔ

Валерия

瓦列里

wǎ liè lǐ yà

Валентин

wǎ lún dīng

Вера

维拉 

wéi lā

Валерий

瓦列里

wǎ liè lì

Вероника

维罗尼卡 

wéi luó ní kǎ

Валера

瓦列拉

wǎ liè lā

Виктория

维克托利娅

wéi kè tuō lì yà

Василий

瓦西利

wǎ xī lì

Вика

wéi kǎ

Вася

瓦夏

wǎ xià

Галина

加利娜

Jiā lì nà

Виктор

维克托

wéi kè tuō ěr

Галя

加利

jiā lì yà

Витя

wéi jiā

Гульназ

丽娜

gǔ lì nà sī

Виталий

维塔

wéi tǎ lì

Дарья

达里

dá lǐ yà

Владимир

弗拉基米

fú lā jī mǐ ěr

Даша

达沙

dá shā

Вова

沃瓦

wò wǎ

Ева

叶娃

yē wá

Владислав

弗拉基斯拉夫

fú lā jī sī lā fū

Евгения

叶夫根尼

yè fū gēn ní yà

Влад

弗拉德

fú lā dé

Женя

热尼娅

rè ní yà

Вячеслав

维亚切斯拉

wéi yà qiē sī lā fū

Екатерина

叶卡特

yè kǎ tè lì nà

Слава

斯拉瓦

sī lā wǎ

Катя

卡佳

kǎ jiā

Дмитрий

德米特里

dé mǐtè lì

Елена

叶烈娜

yè liè nà

Дима

 

jì mǎ

Лена

烈娜

liè nà

Денис

杰尼斯

jié ní sī

Елизавета

叶利扎

yè lì zā wéi tǎ

Егор

叶戈

yè gē ěr

Лиза

利扎

lì zā

Евгений

叶夫根尼

yè fū gēn ní

Жанна

然娜

rè nà

Женя

热尼亚

rè ní yà

Инна

伊娜

yī nà

Иван

伊万

yī wàn

Ирина

yī lì nà

Ваня

瓦尼

wǎ ní yà

Ира

伊拉

yī  lā

Игорь

伊戈

yī gē ěr

Кристина

克里斯季娜

kè lǐ sī jì nà

Илья

伊利

yī lì yà

Лариса

丽萨

lā lì sà

Кирилл

基里

jī lǐ ěr

Любовь

刘博

liú bó wéi

Константин

孔斯坦京

kǒng sī tǎn jīng

Люба

刘巴

liú bā

Костя

科斯佳

kē sī jiā

Людмила

柳德米拉

liǔ dé mǐ lā

Леонид

列奥尼德

liè ào ní dé

Люда

柳达

liǔ dá

Лёня

廖尼

liáo ní yà

Маргарита

玛尔加丽

mǎ ěr jiā lì tǎ 

Мирослав

罗斯拉

mǐ luó sī lā fū

Марина

玛丽

mǎ lì nà

Максим

马克西

mǎ kè xī mǔ

Мария

玛丽娅

mǎ lì yà

Макс

马克

mǎ kè sī

Маша

mǎ shā

Марк

mǎ kè

Мирослава

罗斯拉

mǐ luó sī lā wǎ

Михаил

米哈依

mǐhā yī ěr

Мира

米拉

mǐ lā

Миша

米沙

mǐ shā

Надежда

娜杰日达

nà jié rì dá

Никита

尼基塔

ní jī tǎ

Надя

娜佳

nà jiā

Николай

尼科拉

ní kē lā

Наталья

娜塔利

nà tǎ lì yà

Коля

科利

kē lì yà

Наташа

娜塔莎

nà tǎ shā

Олег

奥列格

ào liè gē

Нина

尼娜

ní nà

Пётр

彼得

bǐ dé

Ольга

ào ěr jiā

Петя

瞥佳

piē jiā

Оля

奥利

ào lì yà

Павел

bā wéi ěr

Оксана

奥克

ào kè sà nà

Паша

巴莎

bā shā

Светлана

维特拉

sī wéi tè lā nà

Роман

luó màn

Света

sī wéi tǎ

Рома

罗马

luó mǎ

Татьяна

塔季

tǎ jì yà nà

Семён

谢苗

хiè miáo ēn

Таня

塔尼

tǎ ní yà

Сергей

谢尔

хiè ěr gài

Юлия

尤利

yóu lì yà

Серёжа

谢廖

хiè liáo zā

Яна

yà nà

Тимофей

提莫菲

dī mò fēi

Ярослава

罗斯拉

yǎ luó sī lā wǎ

Тимур

铁木

tiě mù ěr

 

 

 

Фёдор

费多

fèi duō ěr

 

 

 

Федя

fèi jiā

 

 

 

Эдуард

爱德华

ài dé huá

 

 

 

Эльдар

埃利达

āi lì dá ěr

 

 

 

Юрий

尤里

yóu lǐ

 

 

 

Юра

尤拉

yóu lā

 

 

 

Ярослав

罗斯拉

yǎ luó sī lā fū

 

 

 

Слава

斯拉瓦

sī lā wǎ